ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาเหรียญทอง มหาวุฑฺโฒ (ลาสิกขาบท)
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534-2536
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสุเมธ เมธงฺกุโร (ลาสิกขาบท)
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2538
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาบัญญัติ กลฺยาณเมธี (ลาสิกขาบท)
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2542
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปิยศีลขันธ์ (ลาสิกขาบท)
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาชัยยะ ฐานวฑฺฒโน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-ปัจจุบัน