คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรเอกพันธ์ ใจดี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรพงศธร กุตสี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรณัฐวัชร รินชัย
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรวุฒิชัย เรืองเรื่อง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรภานุพงศ์ โพธิ์คำพก
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรชายแดน พรมจันทา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1